بانک ویدئوهای نقد بهائیت http://bahaivideo.mihanblog.com 2020-05-28T09:40:11+01:00 text/html 2016-05-15T15:22:58+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی پرسش هایی درباره خرافات آیین بهائیت http://bahaivideo.mihanblog.com/post/144 [http://www.aparat.com/v/jcYrN] text/html 2016-05-15T15:22:33+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی تساوی رجال و نساء در بهائیت http://bahaivideo.mihanblog.com/post/143 [http://www.aparat.com/v/tT6Rd] text/html 2016-05-15T15:21:19+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی بهائیت شبیه حزب است تا دین !!! http://bahaivideo.mihanblog.com/post/142 [http://www.aparat.com/v/7guGC] text/html 2016-05-15T15:17:47+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی مجازات تجاوز جنسی به زن در بهائیت ۱۹ مثقال طلا !!! http://bahaivideo.mihanblog.com/post/141 [http://www.aparat.com/v/9GsrJ] text/html 2016-05-15T15:16:40+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی حقوق زنان در بهائیت (۳) - علی نخجوانی http://bahaivideo.mihanblog.com/post/140 [http://www.aparat.com/v/8zwXn] text/html 2016-05-15T15:15:58+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی ازدواج با محارم در احکام بهائیت http://bahaivideo.mihanblog.com/post/139 [http://www.aparat.com/v/JfGLx] text/html 2016-05-15T15:15:07+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی اگر شوهرعقیم بود میتوان با مرد دیگر رابطه داشت...!!! http://bahaivideo.mihanblog.com/post/138 [http://www.aparat.com/v/Bm4lg] text/html 2016-05-15T15:06:59+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی بهائیت چطور به وجود آمد؟ http://bahaivideo.mihanblog.com/post/137 [http://www.aparat.com/v/JZBa7] text/html 2016-05-15T14:55:56+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی تناقض عدم دخالت در سیاست و حضور بهائیان در فتنه ۸۸ http://bahaivideo.mihanblog.com/post/136 [http://www.aparat.com/v/MKxrW] text/html 2016-05-15T14:52:19+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی لقب "سر" گرفتن عبدالبهاء از انگلیس http://bahaivideo.mihanblog.com/post/135 [http://www.aparat.com/v/eG7Yn] text/html 2016-05-15T14:47:23+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی چرندیات بهائیان درباره عدم اجازه حضور زنان در بیت العدل http://bahaivideo.mihanblog.com/post/134 [http://www.aparat.com/v/DTZI7] text/html 2015-11-21T16:16:22+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی مستند در جستجوی حقیقت http://bahaivideo.mihanblog.com/post/133 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/mg2TU/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] text/html 2015-11-21T16:14:22+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی سوال بی پاسخ http://bahaivideo.mihanblog.com/post/132 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/VtbLg/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] text/html 2015-11-21T15:55:39+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی منع زنان از عضویت در بیت العدل http://bahaivideo.mihanblog.com/post/130 <div style="overflow:hidden;max-height:60px;text-align:justify;"> <div id="inner_descr_text"> یکی از تعالیم دوازده گانه ی بهائیت، تساوی حقوق رجال و نساء می باشد. حال آن که هیچ زنی حق عضویت در بیت العدل را ندارد !!! قضاوت با خودتان. </div> <br></div>[<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/oZPpI/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] text/html 2015-04-13T14:41:35+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی آنچه باید در مورد بهائیت بدانیم! http://bahaivideo.mihanblog.com/post/126 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/r1oZF/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] text/html 2015-03-01T10:52:05+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی غارتگری بهائیان دربار پهلوی http://bahaivideo.mihanblog.com/post/125 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/2ubD3/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] text/html 2015-02-10T13:43:02+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی نشست خبری نجات یافتگان بهائیت http://bahaivideo.mihanblog.com/post/124 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/rNnOE/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] text/html 2014-12-07T16:43:02+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی نقد بهاییت قسمت اول http://bahaivideo.mihanblog.com/post/123 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ckK5t/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] text/html 2014-12-07T16:42:24+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی نقد بهاییت قسمت دوم http://bahaivideo.mihanblog.com/post/122 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Q3jl4/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] text/html 2014-12-07T16:41:01+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی نقد بهاییت قسمت سوم http://bahaivideo.mihanblog.com/post/121 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/WEq1z/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] text/html 2014-12-07T16:40:01+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی نقد بهاییت قسمت چهارم http://bahaivideo.mihanblog.com/post/120 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/FvDlQ/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] text/html 2014-12-07T16:40:01+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی نقد بهاییت قسمت چهارم http://bahaivideo.mihanblog.com/post/119 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/FvDlQ/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] text/html 2014-12-07T16:38:58+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی نقد بهاییت قسمت پنجم http://bahaivideo.mihanblog.com/post/118 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/lLCjZ/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] text/html 2014-12-07T16:37:45+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی نقد بهاییت قسمت ششم http://bahaivideo.mihanblog.com/post/117 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/syGcg/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] text/html 2014-12-07T16:37:10+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی نقد بهاییت قسمت پایانی http://bahaivideo.mihanblog.com/post/115 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/n0xKG/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] text/html 2014-12-07T16:36:02+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی بهاییت حق یا باطل ؟؟ قسمت اول http://bahaivideo.mihanblog.com/post/114 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/oGs6f/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] text/html 2014-12-07T16:34:59+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی بهاییت حق یا باطل ؟ قسمت دوم http://bahaivideo.mihanblog.com/post/113 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/cZKXC/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] text/html 2014-12-07T16:33:23+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی بهاییت حق یا باطل ؟؟ قسمت سوم http://bahaivideo.mihanblog.com/post/112 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/UfrdR/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] text/html 2014-12-07T16:32:22+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی بهاییت حق یا باطل ؟؟ قسمت چهارم http://bahaivideo.mihanblog.com/post/111 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/m78v5/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] text/html 2014-12-07T16:31:01+01:00 bahaivideo.mihanblog.com ویدئو بهائی بهاییت حق یا باطل ؟؟ قسمت پنجم http://bahaivideo.mihanblog.com/post/110 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/g9rQP/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>]